دانلود آهنگ جدید آرا صلاحی درد سین
متن آهنگ درد سین
رسیده سر سالو سفره ی هفت سین ببین که بغض بابا چهره غمگین
نشسته با لباس کهنه آبرومو برده که اسم مرد روی من خورده
حالمون خرابه مثل حال ایران پایتخت آرامش مثل تهران
که عیده میخندن همه شاد مستن آره جیبا پور پول به ریشت بخندن
ما عید ندیدیم فقط درد کشیدیم به این جا رسیدیم همش زخم چشیدیم
ما فامیل برنده خوب نداشتیم با درد رسیدیم با درد رسیدیم
ما عید ندیدیم فقط درد کشیدیم به این جا رسیدیم همش زخم چشیدیم
ما فامیل برنده خوب نداشتیم با درد رسیدیم با درد رسیدیم
لباس نو توی این عید درد بابا مسافرت جاده چالوس درده بابا
تراول عیدی نو لای قرآن همش حسرت و درد شده مرگ بابا
ما عید ندیدیم فقط درد کشیدیم به این جا رسیدیم همش زخم چشیدیم
ما فامیل برنده خوب نداشتیم با درد رسیدیم با درد رسیدیم
ما عید ندیدیم فقط درد کشیدیم به این جا رسیدیم همش زخم چشیدیم
ما فامیل برنده خوب نداشتیم با درد رسیدیم با درد رسیدیم

***

تراول عیدی نو لای قرآن همش حسرت و درد شده مرگ بابا
ما عید ندیدیم فقط درد کشیدیم به این جا رسیدیم همش زخم چشیدیم
ما فامیل برنده خوب نداشتیم با درد رسیدیم با درد رسیدیم
ما عید ندیدیم فقط درد کشیدیم به این جا رسیدیم همش زخم چشیدیم
ما فامیل برنده خوب نداشتیم با درد رسیدیم با درد رسیدیم

آخرین آثار آرا صلاحی