دانلود آهنگ جدید بابک زرین دوباره برگشتی که چی

دوباره برگشتی که چی

متن آهنگ دوباره برگشتی که چی
اتاق سوت و کور من سلول انفرادیه

احساس من به زندگی این روزا غیرعادیه

از وقتی رفتی بغضمو اروم می ریزم تو خودم

من مثل تو نبودم و پا بند احساسم شدم

باید کنار میومدم با غربت و تنهاییام

راهی نداشتم که بخوام دنبال ردپات بیام

دوباره برگشتی که چی من و تو هیچ حرفی دیگه

به هم نداریم که بگیم

اینهمه وقت نبودی و ازین به بعدم بهتره نباشی تو زندگیم

فردای بعد رفتنت اومده بودم  به خودم

تختم پر از اشک شده بود به زحمت از جام پا شدم

خونه رو جارو کردم از تموم خاطراتمون

باید فراموش میشدن روزای خوب  بینمون

باید کنار میومدم با غربت و تنهاییام

راهی نداشتم که بخوام دنبال ردپات بیام

دوباره برگشتی که چی من و تو هیچ حرفی دیگه

به هم نداریم که بگیم

اینهمه وقت نبودی و ازین به بعدم بهتره نباشی تو زندگیم

دوباره برگشتی که چی من و تو هیچ حرفی دیگه

به هم نداریم که بگیم

اینهمه وقت نبودی و ازین به بعدم بهتره نباشی تو زندگیم

اتاق سوت و کور من سلول انفرادیه

آخرین آثار بابک زرین