دانلود آهنگ جدید چهره برف تجریش
متن آهنگ برف تجریش
این منم غمگین ترین دیوانه ی غمگین شهر مثل فرهادی که تلخی دیده از شیرین شهر
بی تو حتی مرگ من هم غصه پیچیده ایست خانه ی من می شود یک روز باغ فین شهر
یاد من می آورد شب بوی گیسوی تورا کوچه های خیس از باران عطر آگین شهر
از تو تنها وصف دیدارت نصیب ما شده برف تک ریش است سوز اش می رسد پایین شهر
یاد من می آورد شب بوی گیسوی تورا کوچه های خیس از باران عطر آگین شهر
از تو تنها وصف دیدارت نصیب ما شده برف تک ریش است سوز اش می رسد پایین شهر
دل شکسن بعد تو در شهر ما مرسوم شد کاش میدیدی چه کرده رفتنت با دین شهر
بعد تو باران نیامد چون دعاهای مرا بی اثر کرده طلسم مردم بد بین شهر
یاد من می آورد شب بوی گیسوی تورا کوچه های خیس از باران عطر آگین شهر
از تو تنها وصف دیدارت نصیب ما شده برف تک ریش است سوز اش می رسد پایین شهر
یاد من می آورد شب بوی گیسوی تورا کوچه های خیس از باران عطر آگین شهر
از تو تنها وصف دیدارت نصیب ما شده برف تک ریش است سوز اش می رسد پایین شهر

***

یاد من می آورد شب بوی گیسوی تورا کوچه های خیس از باران عطر آگین شهر
از تو تنها وصف دیدارت نصیب ما شده برف تک ریش است سوز اش می رسد پایین شهر
یاد من می آورد شب بوی گیسوی تورا کوچه های خیس از باران عطر آگین شهر
از تو تنها وصف دیدارت نصیب ما شده برف تک ریش است سوز اش می رسد پایین شهر

آخرین آثار چهره