دانلود آهنگ جدید گروه دامور دختر بویر احمدی

دختر بویر احمدی

متن آهنگ دختر بویر احمدی
دختر بویر احمدی نوم تو ندونم یار گلم بیا بریم خونه خومون خونه خوتونه یار گلم
گلم ای یار گلم گل عزیز دلومه یار گلم گل نرگسم اومد و گل من نیومد یار گلم
خدای ما عزیز ما چرا نیومد یار گلم گلم ای یار گلم گل عزیز دلومه یار گلم
رنگ هیچ گلی مثل رنگ تو نمیشه یار گلم چشای ما از دیدن تو سیر نمیشه یار گلم
گلم ای یار گلم گل عزیز دلومه یار گلم دختر بویر احمدی نوم تو ندونم یار گلم
بیا بریم خونه خومون خونه خوتونه یار گلم گلم ای یار گلم گل عزیز دلومه یار گلم

***

گلم ای یار گلم گل عزیز دلومه یار گلم گل نرگسم اومد و گل من نیومد یار گلم
خدای ما عزیز ما چرا نیومد یار گلم گلم ای یار گلم گل عزیز دلومه یار گلم
رنگ هیچ گلی مثل رنگ تو نمیشه یار گلم چشای ما از دیدن تو سیر نمیشه یار گلم
گلم ای یار گلم گل عزیز دلومه یار گلم دختر بویر احمدی نوم تو ندونم یار گلم
بیا بریم خونه خومون خونه خوتونه یار گلم گلم ای یار گلم گل عزیز دلومه یار گلم

آخرین آثار گروه دامور