دانلود آهنگ جدید ایهام بغض
متن آهنگ بغض
بی تو جای خالی ات انکار می خواهد فقط زندگی لبخند معنادار می خواهد فقط
چشم ها به اتفاق تازه عادت می کنند سر اگر عاشق شود دیوار می خواهد فقط
بغض وقتی می رسد شاعر نباشی بهتر است بغض وقتی گریه شد خودکار می خواهد فقط
چشم های خیسم امشب آبروداری کنید مرد جای گریه اش سیگار می خواهد فقط
حق من بودی ولی حالا به ناحق نیستی حرف حق هر جور باشد دار می خواهد فقط
نیستی حتی برای لحظه ای یادم کنی انتظار دیدنت تکرار میخواهد فقط
بغض وقتی می رسد شاعر نباشی بهتر است بغض وقتی گریه شد خودکار می خواهد فقط
چشم های خیسم امشب آبروداری کنید مرد جای گریه اش سیگار می خواهد فقط

***

چشم های خیسم امشب آبروداری کنید مرد جای گریه اش سیگار می خواهد فقط
حق من بودی ولی حالا به ناحق نیستی حرف حق هر جور باشد دار می خواهد فقط
نیستی حتی برای لحظه ای یادم کنی انتظار دیدنت تکرار میخواهد فقط
بغض وقتی می رسد شاعر نباشی بهتر است بغض وقتی گریه شد خودکار می خواهد فقط
چشم های خیسم امشب آبروداری کنید مرد جای گریه اش سیگار می خواهد فقط

آخرین آثار ایهام