دانلود آهنگ جدید جواد گذری ساقیا

ساقیا

متن آهنگ ساقیا
من از کجا بند از کجا باده بگردان ساقیا

آن جام جان افزای را بر ریز و برجان ساقیا

بر دست من ای جام جان ای دستگیر عاشقان

دور از لب بیگانگان پیشار پنهان ساقبا

جامی بده نان خواره راه آن طامع بیچاره را

ان عاشق نان باره را کنجی بخسبان ساقیا

ای جان جان جان جان ما نامدیم از بهر نان

بر جهل دورویی مکن در بزم سلطان ساقیا

اول بگیر آن‌جام‌می برکفه ی ان پیر نه

چون مست گرد پیر دل رو سوی مستان ساقیا

**

رو سخت کن ای مرتجا مست از کجا شرم از کجا

هرچند داری یک قدح بر شرم افزان ساقیا

برخیز ای ساقی بیا ای دشمن‌شرم‌و حیا

تا بخت ما خندان شود پیشای خندان ساقیا

نانی بده نان خواره را آن طامع بیچاره را

ان‌عاشق نان باره را کنجی بخسبان ساقیا

ای جان‌جان جان جان ما نامدیم از بهر نان

بر جهل دورویی مکن در بزم‌ سلطان ساقیا

آخرین آثار جواد گذری