دانلود آهنگ جدید کاوه کیانی طالع
متن آهنگ طالع
تا دل ما دل بشود ، دل به کسی باز مده

تا که به سامان برسم دست دلت ساز مده

تا که به خوابم نرسی ، صبح تو آغاز مکن تا که به کویت برسم ، نیّت پرواز مکن

جان تو ، جانانه تویی، جام تو ، پیمانه تویی من همه رقصم همه شور ، مطرب فرزانه تویی

باز ، اگر کار نشد، طالع من یار نشد فرصتم از دست بِرَفت ، بخت مدد کار نشد

صبر تو کن تا که شبی ، جان برسانم به لبی در طلبت خرقه دَر‌َم ، وا‌رهَم از بی ادبی

جان تو ، جانانه تویی، جام تو ، پیمانه تویی من همه رقصم همه شور ، مطرب فرزانه تویی

یار اگر یار شود، بخت مدد کار شود طالع ما خنده کند، مهره ی ما مار شود

نور پديدار شود ، زلف مرا شانه کند یار به دلداری من باده به پیمانه کند

جان تو ، جانانه تویی، جام تو ، پیمانه تویی من همه رقصم همه شور ، مطرب فرزانه تویی

***

صبر تو کن تا که شبی ، جان برسانم به لبی در طلبت خرقه دَر‌َم ، وا‌رهَم از بی ادبی

جان تو ، جانانه تویی، جام تو ، پیمانه تویی من همه رقصم همه شور ، مطرب فرزانه تویی

یار اگر یار شود، بخت مدد کار شود طالع ما خنده کند، مهره ی ما مار شود

نور پديدار شود ، زلف مرا شانه کند یار به دلداری من باده به پیمانه کند

جان تو ، جانانه تویی، جام تو ، پیمانه تویی من همه رقصم همه شور ، مطرب فرزانه تویی

آخرین آثار کاوه کیانی