دانلود آهنگ جدید امید جعفری بر طبل شادانه بکوب

بر طبل شادانه بکوب

متن آهنگ بر طبل شادانه بکوب
بر طبلِ شادانه بکوب! پیروز و مردانه، بکوب
برخیز و پرچم را ببر؛ بر سر درِ خانه بکوب…
بر طبلِ شادانه بکوب

از سرزمینِ من بگو؛ روزهای تابنده‌تر
سر رشته ی خورشید را؛ تا انتهای شب ببَر

از سرزمینِ من بگو؛ تا قلّه های افتخار
از پهلوانانِ دلیر… از کوه های استوار…

از پهلوانانِ دلیر… از کوه های استوار…
بر طبلِ شادانه بکوب! پیروز و مردانه، بکوب

***

برخیز و پرچم را ببر؛ بر سر درِ خانه بکوب…
بر طبلِ شادانه بکوب

تا بیرقِ پیروزی؛ بر عرش فرود آید
پیشانیِ خاک آلود؛ اینجا به سجود آید
بر شانه ی کوه انداز؛ پیراهنِ ایران را!

مردانه مهیا کن؛ میدانِ دلیران را
مردانه مهیا کن؛ میدانِ دلیران را

بر طبلِ شادانه بکوب! پیروز و مردانه، بکوب
برخیز و پرچم را ببر؛ بر سر درِ خانه بکوب…

آخرین آثار امید جعفری