دانلود آهنگ جدید رشید رضایی گفتگو
متن آهنگ گفتگو
گفتم همه نازت به چند؟
گفتا خریداری مگر؟
گفتم به هر نرخ و بها
گفتا که دارایی مگر؟
گفتم نه اما می شوم
گفتا که در وهمی مگر!؟
گفتم به اوجت میبرم
گفتا دماوندی مگر!؟
گفتم که غمگین توام
گفتا تو شادابی مگر؟
گفتم خرابت می شوم
گفتا تو آبادی مگر؟
گفتم ندادی دل به من
گفتا تو جان دادی مگر!؟
گفتم فراموشم مکن
گفتا تو در یادی مگر!؟
**
گفتم مرا عاشق نگر
گفتا زعشاقی مگر؟
گفتم پس عشق و عاشقی؟
گفتا که مرد، خوابی مگر
گفتم که غمگین توام
گفتا تو شادابی مگر؟
گفتم خرابت می شوم
گفتا تو آبادی مگر؟
گفتم ندادی دل به من
گفتا تو جان دادی مگر!؟
گفتم فراموشم مکن
گفتا تو در یادی مگر!؟

آخرین آثار رشید رضایی