دانلود آهنگ جدید رضا صادقی دیوانه زنجیری

دیوانه زنجیری

متن آهنگ دیوانه زنجیری
دیوانه زنجیری ای چه با خود درگیری * * * * * او مال تونه نه بس بوده یک کس دیگه
ای ساده بیچاره دنیا بازی بازاره * * * * *او هم یکی از گازیانه تلخ زمانه
دیوانه زنجیری دیوانه دگر پیری * * * * * دنبال یه یار دگه باش تو این همه یار
داد بزن من با یاری یک دلبر و غمخواری * * * * *یک مرحم گرم و مطمئن به این دل بیمار
حالا یه همسفر مباته پای صفر مباته * * * * * همسفر مباته پای سفر مباته
دستان پاک و مهری بیکش مال ترمباته  * * * * * همسفر مباته پای سفر مباته
زنده باد عشق زنده باد هر چی جوان عاشقه
زنده باد عشق زنده باد هر چی گل شقایقه
زنده باد عشق زنده باد عشقی که پروانه تکاند
زنده باد عشق عشقی که عاشق و دیوانه تکاند

بین ما که عاشقه کشته شقایق * * * * * این سوال و مزحمه بین ما که عاشقه؟

زنده عاشقیم که مرد خطرم
مرد مردانگی اهل سفرم
عاشق آنه که تو سختی جا نزد
توی بی کسی خدا صدا بزد

آخرین آثار رضا صادقی