دانلود آهنگ جدید روزبه نعمت الهی پلاس

پلاس

متن آهنگ پلاس
چشم تو خواب ميرود يا که تو ناز ميکني
ني به خدا که از دغل چشم فراز ميکني

آمده اي که راز من بر همگان بيان کني
وآن شه بي نشانه را جلوه دهي نشان کني

دوش خيال مست تو آمد و جام بر کفش
گفتم مي نميخورم گفت مکن زيان کني

با همگان پلاس و کم با چو مني پلاس هم
خاصبک نهان منم راز ز من نهان کني

گنج دل زمين منم سر چه نهي تو بر زمين

قبله ي آسمان منم رو چه به آسمان کني

***

چشم تو خواب ميرود يا که تو ناز ميکني
ني به خدا که از دغل چشم فراز ميکني

چشم ببسته‌ اي که تا خواب کني حريف را
چون که بخفت بر زرش دست دراز ميکني

با همگان پلاس و کم با چو مني پلاس هم
خاصبک نهان منم راز ز من نهان کني

گنج دل زمين منم سر چه نهي تو بر زمين
قبله ي آسمان منم رو چه به آسمان کني

آمده اي که راز من بر همگان بيان کني
وآن شه بي نشانه را جلوه دهي نشان کني

دوش خيال مست تو آمد و جام بر کفش
گفتم مي نميخورم گفت مکن زيان کني

با همگان پلاس و کم با چو مني پلاس هم
خاصبک نهان منم راز ز من نهان کني

گنج دل زمين منم سر چه نهي تو بر زمين

قبله ي آسمان منم رو چه به آسمان کني

آخرین آثار روزبه نعمت الهی