دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی شیدایی
متن آهنگ شیدایی
یار ای داد عزیز من حبیب من داد عزیز من داد
سر کوه بلند ابرست و باران زمین غرق گل و سبزه بهاران
گل و سبزه ی بهاران خاک و خشت است برای آن که دور افتد ز یاران
سر کوه بلند ابر است و باران زمین غرق گل و سبزه ی بهاران
سر کوه بلند آهوی خسته شکسته دستو پا غمگین نشسته
شکست دست و پا درد است شکست دست و پا درد است
اما نه چون درد دلش کز غم شکسته
سر کوه بلند آمد عقابی نه هیچش ناله ای نه پیچ و تابی ای دل
نشست و سر به سنگی هشت و جان داد جان داد جان داد
نشست و سر به سنگی هشت و جان داد غروبی بود و غمگین آفتابی ای عزیز دل

***

شکست دست و پا درد است شکست دست و پا درد است
اما نه چون درد دلش کز غم شکسته
سر کوه بلند آمد عقابی نه هیچش ناله ای نه پیچ و تابی ای دل
نشست و سر به سنگی هشت و جان داد جان داد جان داد
نشست و سر به سنگی هشت و جان داد غروبی بود و غمگین آفتابی ای عزیز دل

آخرین آثار سالار عقیلی