دانلود آهنگ جدید بهرام مردی بی هوشی
متن آهنگ بی هوشی
بیهوش درگیر یه خوابم
یک گوشه از پشت نقابم
صدبار گفتم تو صدام کن
تا نکرده خواب تو خونه خرابم
این می که بنوشانیم انگار
توگو به من خواب یا بیدار
درگیر ان زلف سیاتم
توماهی و من محو نگاتم

**
بیتاب من دور تو گشتم
از عطر خوشت مست بگشتم
توباش کنارم توعزیزیتویی یارم
مرا میکشن انگار چشمای نگارم
ای وای ایوای زدم بوسه بر ان فرخ ماهت
انگار شدم مست از ان طعم نگاهت
ندانم که چه امد به نگاهم ندانم که چه امد به نگاهم

آخرین آثار بهرام مردی