دانلود آهنگ جدید عماد آراد آرامشم

آرامشم

متن آهنگ آرامشم
آرامش شب های پر از هق هق من کو

آرام و قرار دل دیوانه ی من کو

آن روز صدایم زد و هی جان صدایش پیچید در آسمان و دلم رفت برایش

پیچید در آسمان دلم رفت برایش

دریا نمیروم دگر گیسوی دریایی تو قلب مرا دیوانه کرد ای

آن چال گونه ها حکم تیر داده به دام دلم حال مرا مستانه کرده

دریا نمیروم دگر گیسوی دریایی تو قلب مرا دیوانه کرد ای

آن چال گونه ها حکم تیر داده به دام دلم حال مرا مستانه کرده

شاهانه حکم دادی به عشق اسم تورا بر دل نوشت این عاشق بی خانمان

دریا ببین حال مرا دیوانه کرد قلب مرا ابروی چال رنگین کمانت

دریا نمیروم دگر گیسوی دریایی تو قلب مرا دیوانه کرد ای

آن چال گونه ها حکم تیر داده به دام دلم حال مرا مستانه کرده

دریا نمیروم دگر گیسوی دریایی تو قلب مرا دیوانه کرد ای

آن چال گونه ها حکم تیر داده به دام دلم حال مرا مستانه کرده

***

شاهانه حکم دادی به عشق اسم تورا بر دل نوشت این عاشق بی خانمان

دریا ببین حال مرا دیوانه کرد قلب مرا ابروی چال رنگین کمانت

دریا نمیروم دگر گیسوی دریایی تو قلب مرا دیوانه کرد ای

آن چال گونه ها حکم تیر داده به دام دلم حال مرا مستانه کرده

دریا نمیروم دگر گیسوی دریایی تو قلب مرا دیوانه کرد ای

آن چال گونه ها حکم تیر داده به دام دلم حال مرا مستانه کرده

آخرین آثار عماد آراد