دانلود آهنگ جدید فرامرز آران انصاف سیز

انصاف سیز

متن آهنگ انصاف سیز
سنسیزَم کیمه دیم بو دردیمی من اولونجه آتمارام سینی آتمارام سینی یانارام سنسیز هر گوندوز گئجه نی
من اولونجه آتمارام سینی آتمارام سینی انصاف سیز گئلمدون گوللر سولوپ انصاف سیز اوریم دونیادان دویوپ
انصاف سیز حسرتون منی یامان یوروپ انصاف سیز انصاف سیز گئلمدون گوللر سولوپ انصاف سیز اوریم دونیادان دویوپ
انصاف سیز حسرتون منی یامان یوروپ انصاف سیز حسرتم بیر گورم سنی دردینه سالمیسان منی نیه آتمیسان منی کیمه ساتمیسان منی
انصاف سیز گئلمدون گوللر سولوپ انصاف سیز اوریم دونیادان دویوپ انصاف سیز حسرتون منی یامان یوروپ انصاف سیز
انصاف سیز گئلمدون گوللر سولوپ انصاف سیز اوریم دونیادان دویوپ انصاف سیز حسرتون منی یامان یوروپ انصاف سیز

***

انصاف سیز حسرتون منی یامان یوروپ انصاف سیز انصاف سیز گئلمدون گوللر سولوپ انصاف سیز اوریم دونیادان دویوپ
انصاف سیز حسرتون منی یامان یوروپ انصاف سیز حسرتم بیر گورم سنی دردینه سالمیسان منی نیه آتمیسان منی کیمه ساتمیسان منی
انصاف سیز گئلمدون گوللر سولوپ انصاف سیز اوریم دونیادان دویوپ انصاف سیز حسرتون منی یامان یوروپ انصاف سیز
انصاف سیز گئلمدون گوللر سولوپ انصاف سیز اوریم دونیادان دویوپ انصاف سیز حسرتون منی یامان یوروپ انصاف سیز

آخرین آثار فرامرز آران