دانلود آهنگ جدید هادی حسن بیگی نوروز صبا

نوروز صبا

متن آهنگ نوروز صبا
بلبلان نغمه نوروز صبا سر دادن
گیسوان بید مجنون رها در باد است
اودو اسپند بسوزن چشم در راه بهار
دل بر آن طالب رانش گری دلدار است
جامِ همه در دست جان همگی مست
این کار عشق است که اکنون بهار است
دلدار چه دلکش سرمست و سرکش
این کار عشق است که اکنون بهار است

**
از این سفره هفت سین با نقش قلم کار
فقط عشق بخواهید در زندگی با یار
آن یار فداکار آن عاشق دلدار
که زند چنگ و نی و تار که آمد بهار
جامِ همه در دست جان همگی مست
این کار عشق است که اکنون بهار است
دلدار چه دلکش سرمست و سرکش
این کار عشق است که اکنون بهار است
باز آمد نوروز همان صبح دل افروز
که حتی سالی یک روز مثل امروز بزاریم کنار غمها رو
که قهرها بشه باطل از ته دل بغل کنیم همو
که حتی سالی یک روز مثل امروز بزاریم کنار غمها رو
که قهرها بشه باطل از ته دل بغل کنیم همو
جامِ همه در دست جان همگی مست
این کار عشق است که اکنون بهار است
دلدار چه دلکش سرمست و سرکش
این کار عشق است که اکنون بهار است

آخرین آثار هادی حسن بیگی