دانلود آهنگ جدید پیوند پرنده عشق

پرنده عشق

متن آهنگ پرنده عشق
تو جان جهانی قلبی ضربانی تقدیر منی کاش بدانی و بمانی
هستی و نهانی تو آرامش جانی تو از پنجره چشم من آن ماه تمامی تو
دلبر که تو باشی دلم من تاب ندارد آسمان شهر غیر تو مهتاب ندارد
با من به تماشای جهان راه بیایید چند لحظه مانده ارزش خواب ندارد
دیدی که گشودی پر من پر نزدم اما گرمیتو نگیر از من یخ میزنم از سرما
بر عهد و قرار تو دلبسته یه دیووانه از شیره چشم تو شهری شده میخانه
دلبر که تو باشی دلم من تاب ندارد آسمان شهر غیر تو مهتاب ندارد
با من به تماشای جهان راه بیایید چند لحظه مانده ارزش خواب ندارد

***

با من به تماشای جهان راه بیایید چند لحظه مانده ارزش خواب ندارد
دیدی که گشودی پر من پر نزدم اما گرمیتو نگیر از من یخ میزنم از سرما
بر عهد و قرار تو دلبسته یه دیووانه از شیره چشم تو شهری شده میخانه
دلبر که تو باشی دلم من تاب ندارد آسمان شهر غیر تو مهتاب ندارد
با من به تماشای جهان راه بیایید چند لحظه مانده ارزش خواب ندارد

آخرین آثار پیوند