دانلود آهنگ جدید رحمان منصوری جیران
متن آهنگ جیران
پراو بیستون هردو برا بون
فلک کاری کرد له یه ک جیا بون
کرومل کومل کوملکه گیشو هوری له مل که
گوشه لچکگد شل آخ جیران چاوکم گیان جیران چاوکم

ای دنگ تیشه له بیستونه گیان به بیستونه
داوان لاله، خلپان خوینه آخ خلپان به خیونه
کومل کومل کوملکه گیشو هوری له مل که
گوشه لچکگد شل آخ جیران چاوکم گیان جیران چاوکم

******

مردم گیای مال من گیای دوسم ۲
وه چوه دل خوش کم . و شاره بوسم ۲
کومل کومل کوملکه گیشو هوری له مل که
گوشه لچکگد شل آخ جیران چاوکم گیان جیران چاوکم.
ده رمانِ زامان، دَرده گه یْ کاریم
هامْ رازِ نالَه یْ ، شُوان بی داریم

کومل کومل کوملکه گیشو هوری له مل که
گوشه لچکگد شل آخ جیران چاوکم گیان جیران چاوکم.
مر من چه وتم ،تو بوود ودلگیر گیان ۲
وذلفد قسم مئه نیرم تقصیر آخ ۲
کومل کومل کوملکه گیشو هوری به مل که
گوشه لچکگد شل آخ جیران چاوکم گیان جیران چاوکم

مردم هانه فکر مال و مالداری گیان مالو مالداری
منیش هامه فکر عشق و دلداری گیان عشق و دلداری
کومل کومل کوملکه گیشو هوری له مل که
گوشه لچکگد شل آخ جیران چاوکم گیان جیران چاوکم

آخرین آثار رحمان منصوری