دانلود آهنگ جدید سلمان جلیلی ای مه جبین

ای مه جبین

متن آهنگ ای مه جبین
ای مه جبین بر دل نشین شهزاده ی محمل نشین

ای نور چشم ای طوطی ای جام جم ای ساقی

ای نور ماه ای صور ماه ای دولت منصور ماه

چو شی دل در دل ماه تا می شود انگور ماه

ای یوسف خوشنام ما خوش میروی بر بام ما ای در شکست جام ما

ای بد دریده دام ما عطرت بهار مشک خطتن ای محلقا ای شیرین سخن

***

ای نور ماه ای صور ماه ای دولت منصور ماه

چو شی دل در دل ماه تا می شود انگور ماه

ای نور ماه ای صور ماه ای دولت منصور ماه

چو شی دل در دل ماه تا می شود انگور ماه

آخرین آثار سلمان جلیلی